Blog 3: Macro economische omgeving

1. Inleiding van het onderzoek

Ik heb voor mijn vorige blog, vanuit mijn rol als SEO-onderzoeker, een interview afgenomen met zoekmachine optimalisatie expert Jesse Haanstra. Ik heb middels dit interview ten eerste zijn meningen en bevindingen achterhaald rondom de theoretische informatie die ik reeds verzameld had voor mijn eerste blog. Ten tweede heb ik zijn mening en visie achterhaald rondom het (meten van het) succes van zoekmachine optimalisatie en de toekomst van zoekmachine optimalisatie.

In het kort gaf de heer Haanstra aan dat SEO een succes is wanneer: Het totaal aantal keywords stijgt, de rankings van keywords stijgen, het aantal websitebezoekers toeneemt en de mate waarin bedrijfsdoelstellingen (omzet, contact aanvragen, enzovoorts) behaald worden stijgt. De heer Haanstra gaf vervolgens aan dat hij deze successen meet, middels software die verschillende data trackt, opslaat en analyseert.

Daarnaast was de heer Haanstra niet positief over de toekomst van SEO. Hij gaf specifiek aan meer vertrouwen te hebben in de toekomst van SEA (Search Engine Advertising), omdat men daarmee veel gerichter in kan zetten op bepaalde doelgroepen en hun intenties én de zoekmachines zelf veruit de meeste omzet verdienen met het verkopen van advertentieruimte. In principe is SEA dus een win-win situatie voor zowel de zoekmachine als de online marketeer.

In het kort was mijn visie op deze bevindingen dat ik het volledig eens ben met de wijze waarop SEO als succes gezien wordt, maar ik het niet eens ben met het negatieve toekomstbeeld van SEO. Deze bevindingen hebben mij als onderzoeker aan het denken gezet: Want is het tracken, opslaan en analyseren van gebruikers data onder de reeds ingevoerde AVG-wetgeving niet verboden? En is de toekomst van SEO daadwerkelijk negatief, of onderbouwen actuele literatuur juist mijn positieve visie? Kortom: Welke macro omgevingsfactoren spelen een grote rol binnen zoekmachine optimalisatie? Om daar antwoord op te krijgen ga ik onderzoek doen naar de verschillende macro-economische omgevingsfactoren die een grote rol spelen binnen zoekmachine optimalisatie.

De deelvraag die voor dit onderzoek centraal staat is:

“Wat zijn de huidige, macro-economische trends en ontwikkelingen die een grote rol spelen binnen zoekmachine optimalisatie?”

1.1  Onderzoeksopzet

Om antwoord te krijgen op de gestelde deelvraag is wederom secundair onderzoek uitgevoerd in de vorm van deskresearch. Verschillende bronnen zijn geraadpleegd door gebruik te maken van de zoekmachine Google, de wetenschappelijke zoekmachine Google Scholar en de HVA Bibliotheek. Per macro-economische factor zijn tenminste drie bronnen met elkaar in vergelijking gebracht, om zo tot volledig adequate bevindingen te komen.

1.2  Verantwoording onderzoeksmethode

Er zijn veel grote instanties die verschillende macro-economische omgevingen op extreem adequate wijze in kaart brengen, Onder andere: Het CBS, CPB, Statista, enzovoorts. Deze instanties delen deze bevonden informatie regelmatig via online middelen als websites, rapporten, papers, enzovoorts. Door deze middelen te raadplegen, kunnen macro omgevingsfactoren die van invloed zijn op SEO geïdentificeerd en geanalyseerd worden. Deze onderzoeksmethode geeft dus doeltreffend antwoord op de gestelde deelvraag.

2. De AVG/ GDPR wetgeving en SEO

Sinds 25 mei 2018 is binnen de hele Europese Unie de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Binnen Nederland heeft deze wetgeving de Algemene Verordening Persoonsgegevens, beter bekend als de AVG.

In principe is er sinds 1995 al een wet ter bescherming van persoonsgegevens, deze heette destijds de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanwege het feit dat deze wet erg achterhaald was, is de AVG/ GDPR in het leven geroepen. (Autoriteit Persoonsgegevens, 2022)

2.1 AVG/ GDPR in het kort

Volgens de AVG wet hebben alle burgers van Nederland recht op bepaalde vormen van privacy. Deze zien er als volgt uit:

  1. Het recht op toestemming: Bedrijven mogen geen gegevens over personen verzamelen, zonder dat deze personen expliciet toestemming hebben gegeven tot deze verzameling.
  2. Het recht op inzage: Personen die toestemming hebben gegeven tot gegevensverzameling, mogen te allen tijde deze gegevens inzien. Daarnaast hebben ze te allen tijde het recht om te weten wat het bedrijf precies doet met hun gegevens.
  3. Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens: Personen mogen op elk moment een verzoek indienen om hun gegevens te verwijderen. Het bedrijf moet hier gehoor aan geven.
  4. Het recht om persoonlijke gegevens over te dragen: Personen mogen te allen tijde een verzoek indienen om hun verzamelde gegevens over te dragen naar een 3e partij.
  5. Het recht om geïnformeerd te worden: Personen dienen te allen tijde alvorens het verzamelen van gegevens plaatsvindt, geïnformeerd te worden over het feit dat hun gegevens op het punt staan verzameld te worden.
  6. Het recht op correctie van informatie: Personen mogen te allen tijde een verzoek indienen om hun persoonsgegevens te corrigeren, indien deze onvolledig, onjuist of verouderd zijn.
  7. Het recht op beperken van gegevensbewerking: Personen hebben te allen tijde het recht om gegevensbewerking te beperken. Dit betekend in de praktijk dat ze toestemming geven tot het verzamelen van hun gegevens, maar dat de verzamelende partij deze niet mag gebruiken, tot de persoon ook hiervoor toestemming geeft.
  8. Het recht op bezwaar: Indien de verzamelende partij geen gehoor geeft aan het recht tot het beperken van gegevensbewerking, hebben alle personen het recht op bezwaar. In de praktijk betekent dit dat personen de mogelijkheid tot persoonlijke marketing, direct kunnen staken.
  9. Het recht om in kennis te worden gesteld: Volgens dit recht dienen alle personen van wie hun gegevens in gevaar zijn door bijvoorbeeld een datalek, binnen 72 uur op de hoogte gesteld te worden van dit feit. (Ostendof, 2019)

2.2 Wat betekend de AVG-wetgeving voor SEO?

Volgens digital marketingbureau Traffic Builders heeft de AVG-wetgeving met betrekking tot SEO, voornamelijk effect op de verbinding van de browser, de website en de server. Deze dient onder de AVG beveiligd te zijn middels een https-verbinding, waarbij de S staat voor ‘secure.’ Bij een https-verbinding worden de gegevens alvorens het uitwisselen versleuteld, waardoor potentiële onderscheppers deze niet kunnen lezen. (Ipsis, 2022)

De https-verbinding is alleen verplicht wanneer de website persoonsgegevens verzameld en verstuurd via de verbinding. In de praktijk gaat het dan in 9/10 gevallen over een contactpagina met een contact formulier waar men haar gegevens achter kan laten. Specifiek met betrekking tot deze contactformulieren zijn er rondom de AVG ook een aantal extra regels. Zo dient een onderdeel van het formulier duidelijk te maken dat personen akkoord gaan met het verwerken van de ingevulde persoonsgegevens (vaak middels een checkbox). Er moet een apart linkje in staan die direct doorlinkt naar de Privacy Statement van het bedrijf. Gebruikers moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Check Boxen mogen niet automatisch ingevuld zijn. (Klauw, 2018)

Global Sign by GMO benoemd dat het plaatsen van een zogenoemde cookiebar of cookie pop-up voor de meeste websites voldoende is om met betrekking tot SEO in zijn volledigheid te voldoen aan de AVG. Hierbij geeft de leverancier van SSL en Digitale Certificaten aan dat voor hen de cookie pop-up de voorkeur heeft. Bij een cookiebar kan men namelijk nog steeds gebruik maken van de website zonder een keuze tot toestemming te geven, bij een cookie pop-up kan men pas weer gebruik maken van de website, als toestemming wel of niet is gegeven.

Het is hierbij wel van belang dat de cookie- bar/wall een direct linkje naar de Privacy Statement bevat en dat deze duidelijk vermeld dat de gebruiker, indien akkoord, toestemming geeft tot gegevensverzameling. Een zinnetje als “door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid” is dus onvoldoende. Daarnaast mag een websitegebruikers nooit weigeren van de website, indien zij niet akkoord gaan met het cookiebeleid. Indien in het Privacy Statement duidelijk vermeld staat dat de persoon in kwestie te allen tijde het recht beoefend tot de punten zoals beschreven in 2.1 AVG/ GDPR in het kort, voldoet het bedrijf, met betrekking tot SEO, in zijn geheel aan de AVG. (James, 2018)

Met betrekking tot Cookies heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handig stappenplan welke te benaderen is via de volgende link: Stappenplan cookiebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens

3. De Google Helpful Content Update

Online marketingbureau Team Nijhuis benoemd als tweede ontwikkeling de intreding van de Google Helpful Content Update. Zoekmachines gaan na het uitrollen van deze update meer voorkeur geven aan content die écht belangrijk is voor de doelgroep. SEO-specialisten staan erom bekend om hier en daar nog wel eens een stuk content te posten wat meer voor de zoekmachines geschreven is, dan voor de gebruikers. Dankzij de nieuwe update krijgt content die er voor gebruikers écht toe doen, meer ruimte in de zoekresultaten. (Heersink, 2022)

Jerrel Arkes van Arkes Marketing en Media B.V. beschrijft in zijn artikel voor Frankwatching.com dat de update in eerste instantie enkel gericht is op Engelstalige zoekopdrachten wereldwijd. Andere talen zullen in verloop van tijd volgen. De update heeft invloed op de gehele website. Dit betekent dat goede content minder goed scoort, indien er veel slechte content op de rest van de website aanwezig is. Het optimaliseren/ verwijderen van slechte content gaat dus een belangrijke rol spelen. (Arkes, 2022)

Google Search Central beschrijft zelf dat het effect van het verwijderen van ‘unhelpful content’ maanden op zich kan laten wachten. Het is daarom onwijs belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen het uitvoeren van een gedegen contentanalyse. Verbeter/ verwijder alle stukken die niet meer voldoen aan de eigen gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast is het belangrijk om de gehele website zo goed mogelijk indexeerbaar te maken. Op deze manier zien de Google Bots nog sneller dat slechte content verwijderd of aangepast is en goede content juist is toegevoegd. (Google Search Central, 2022)

4. Tot slot

Ik denk dat het erg belangrijk is dat bedrijven zich erg bewust zijn van de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wat dit betekend voor hun zoekmachine optimalisaties. Zoals ondervonden uit het onderzoek betekent dit voor de meeste bedrijven in de praktijk dat ze investeren in een https-verbinding, hun contact formulieren opstellen met de AVG in gedachte, een goede Privacy Statement op de website zetten en hun bezoekers altijd om toestemming vragen voor het verzamelen van cookies. Intreding van de AVG heeft een zekere bedreiging gevormd voor SEO, maar als bedrijven zich aan deze punten houden, kunnen ze veel data meten en analyseren, waarmee ze hun website vervolgens volledig kunnen optimaliseren.

Met betrekking tot de toekomst van SEO denk ik dat deze zeker positief is. Dit blijkt uit het feit dat Google zelf onlangs nog een update heeft uitgerold die ervoor zorgt dat kwalitatief goede content voorkeur krijgt over minder goede content. Oké het is waar dat zoekmachines hun geld verdienen met advertenties, maar zonder gebruikers om advertenties aan te tonen, zijn zoekmachines niks. Voor zoekmachines blijven de gebruikers dus altijd centraal staan en gebruikers zijn doorgaans opzoek naar één ding: Goede content in welke vorm dan ook. De Google Helpful Content Update vormt dus een mooie kans voor SEO, omdat content van écht goede kwaliteit een hogere kans krijgt om hoog in de rankings te komen, ongeacht een misschien lagere autoriteit of technische kwaliteit.

5. Geciteerde werken

Arkes, J. (2022, september 16). Informatie over de helpful content update van Google. Opgehaald van Website van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2022/09/16/helpful-content-update-google/

Autoriteit Persoonsgegevens. (2022, oktober 6). Informatie over de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Opgehaald van Website van de Autoriteit Persoongegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

De Onderzoekers. (2022, september 29). Informatie over een expert-interview. Opgehaald van Website van strategisch onderzoeksbureau voor communicatievraagstukken De Onderzoekers: http://de-onderzoekers.nl/kwalitatief-onderzoek/vormen-van-kwalitatief-onderzoek/expert-interview/

Google Search Central. (2022, agustus 30). Informatie over de Helpful Content Update. Opgehaald van Website van Google Search Central: https://developers.google.com/search/blog/2022/08/helpful-content-update

Haanstra, J. (2022, september 29). De ‘over ons’ pagina van SEO vrienden B.V. Opgehaald van Website van online marketing bureau SEO vrienden B.V.: https://www.seovrienden.nl/over-ons/

Heersink, L. (2022, september 20). Informatie over de SEO trends voor 2023. Opgehaald van Website van online marketingbureau Team Nijhuis: https://teamnijhuis.com/nl/blog/seo-trends/

Ipsis. (2022, oktober 6). Het verschil tussne http en https. Opgehaald van Website van reclame- en internetbureau Ipsis : https://www.ipsis.nl/over-ons/nieuws/het-verschil-tussen-http-en-https/

James, M. (2018, januari 9). Pagina met informatie over de betekenis van de GDPR voor SEO. Opgehaald van Website van Global Sign: https://www.globalsign.com/nl-nl/blog/wat-betekent-gdpr-voor-seo

Klauw, S. v. (2018, april 3). Pagina over de vier raakvlakken tussen de GDPR en SEO. Opgehaald van Website van Traffic Builders: https://www.traffic-builders.com/gdpr-seo-4-raakvlakken/

Ostendof, Z. (2019, maart 8). Webpagina getiteld “Wat is het effect van AVG of GDPR op je SEO?”. Opgehaald van Website van Time 2 Choose : https://time2choose.com/effect-avg-gdpr-seo/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *